Instytucje otoczenia biznesu

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (ICSO)

Jednostka badawcza sektora chemii organicznej. Od 1952 r. to sprawdzony partner zarówno krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Znajduje się w czołówce najlepszych instytutów w Polsce.
Prowadzi prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie nauk chemicznych, wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji i doświadczenia instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia.
Dysponując nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą kompleksowo świadczy usługi: badawcze, analityczne, doradcze i projektowe oraz wykonuje usługi z zakresu informacji naukowo-technicznej.

Osiągnięcia Instytutu*

 • wdrożenie do przemysłu 890. technologii;
 • uzyskanie 1655. patentów, w tym 59 za granicą;
 • opublikowanie w kraju i za granicą 2126. prac;
 • zaprezentowanie 1804. referatów, komunikatów i posterów;
 • zawarcie 14. kontraktów na sprzedaż technologii za granicę.

* stan na 31.12.2017 r.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
ul. Energetyków 9
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 487 34 70
fax: +48 77 487 30 60
e-mail: info@icso.com.plwww.icso.com.pl
www.icso.com.pl

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG)

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oficjalnie rozpoczęło swoją działalność 2 maja 2007 r. jako jednostka budżetowa samorządu województwa opolskiego.
OCRG realizuje zadania związane z polityką rozwoju województwa opolskiego, na którą składają się m.in. takie elementy jak: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa.
W ramach OCRG działa Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), posiadające bogatą bazę danych o ofertach inwestycyjnych w regionie, pomagające firmom i osobom, które chciałyby zainwestować w województwie opolskim.

Zadania COIE w obszarze inwestycji:

 • bezpłatne wsparcie inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym organizacja wizyt w gminach, audytów terenów inwestycyjnych, udzielanie informacji o regionie, wsparcie w rozmowach z dostawcami mediów technicznych, informowanie o zachętach inwestycyjnych dla firm;
 • budowanie powiązań kooperacyjnych firm w regionie;
 • zaangażowanie w organizację promocji gospodarczej regionu;
 • rozbudowana obsługa poinwestycyjna;
 • współpraca branżowa;
 • wsparcie eksportu;
 • aktywne wsparcie samorządów w przygotowaniu ofert, promocji oferty inwestycyjnej, szkolenia dla JST;
 • tworzenie platform zakupowych (np. zakup energii elektrycznej);
 • spotkania benchmarkingowe;
 • wsparcie kształcenia zawodowego i inne.

W 2016 r. opolskie COIE zostało najwyżej w kraju ocenione przez komisję certyfikacyjną PAIiIZ wśród regionalnych centrów obsługi inwestora.
Dzięki współpracy COIE z inwestorami powstały m.in. takie zakłady jak: Mondelez Polska, Adient (Johnson Controls), Donaldson, Aquila, FPS (Skarbimierz), Polaris, Pastafood, Hongbo, IAC, Skamol, HFG, GSS,
Broekelmann Aluminium (Opole), Mubea, IFA, Bito, Tru-Flex, Haba-Beton (Ujazd), Metsa Tissue, Piomar (Krapkowice), Goodmils (Walce) czy Schattdecor (Głuchołazy).

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Krakowska 38
45-075 Opole
tel. +48 77 40 33 645 – 648
e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE)

Jedna z czternastu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, na  których inwestorzy mogą prowadzić działalność na preferencyjnych warunkach podatkowych. Obejmuje swoim obszarem województwo śląskie, małopolskie i opolskie. W KSSE działa ponad 300 przedsiębiorstw, które zainwestowały blisko 28 mld zł i dały zatrudnienie ponad 65.000 osób. W 2017 r. KSSE, po raz trzeci, została uznana przez „Financial Times” najlepszą strefą w Europie. Wyróżniono ją również tytułem „Wysoko Rekomendowanej” w kategorii Najlepsze SSE dla MŚP w Europie.
Jednym z obszarów objętych działaniami KSSE jest położone na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle Pole Południowe o powierzchni 77 ha. Teren inwestycyjny jest przygotowany do udostępnienia podmiotom gospodarczym przez KKPP. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia podatkowe sięgające nawet 50-70 proc. wartości kosztów inwestycyjnych.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice
tel. +48 32 251 07 36
tel. +48 32 760 98 38
e-mail: ksse@ksse.com.pl
www.ksse.com.pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH)
W latach 2003-2017 istniała pod nazwą Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. To agencja rządowa pomagająca inwestorom wejść na polski rynek poprzez wsparcie w zakresie procedur administracyjnych i prawnych na każdym z etapów procesu inwestycyjnego. PAIH zajmuje się również wsparciem firm działających na polskim rynku. Oferuje także pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów gospodarczych i dostawców, a także doradztwo lokalizacyjne.
Agencja obsługuje sieć Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora na terenie całego kraju, które są odpowiedzialne za ułatwianie kontaktów pomiędzy inwestorami a władzami lokalnymi.
PAIH ma sieć zagranicznych przedstawicielstw, które wspierają eksport i inwestycje polskich przedsiębiorstw na rynkach zewnętrznych.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
tel. +48 22 334 98 00
e-mail: invest@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster
Podmiot posiada status Opolskiego Regionalnego Klastra Kluczowego przyznany przez Zarząd Województwa Opolskiego 3 stycznia 2017 r. Został utworzony w sierpniu 2013 roku.
W skład grupy założycielskiej weszli: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. – przyjmujący rolę Koordynatora oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – lider Klastra Chem-Ster.
Aktualnie Klaster Chem-Ster posiada 24 Uczestników.
Struktura Członków przedstawia się następująco:
liczba przedsiębiorstw – 20
liczba jednostek naukowych – 3
liczba jednostek edukacyjnych – 1

MISJA KLASTRA
Zapewnienie dogodnych warunków inwestycyjnych i rozwojowych dla firm działających i wspierających przemysł chemiczny oraz zapewnienie kompleksowej obsługi procesów technologicznych w chemii specjalistycznej, a tym samym dostarczanie różnym działom gospodarki
konkurencyjnych rozwiązań.

CEL KLASTRA
Ukierunkowanie wspólnych wysiłków i propozycji projektów rozwojowych na efektywny przepływ wiedzy i technologii
Generowanie rozwiązań innowacyjnych
Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i usług
Wypracowanie kluczowej pozycji firm zrzeszonych w regionie i kraju.

DZIAŁANIA
Realizacja projektów rozwojowych Klastra Chem-Ster.
Opracowanie i bieżąca aktualizacja bazy potencjalnych tematów dla projektów.
Wypracowanie zasad współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami
w zakresie przygotowywania i wspólnej realizacji projektów B+R (powoływanie zespołów składających się z pracowników instytucji zaangażowanych w realizację poszczególnych tematów)
Opracowanie efektywnego systemu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy sferą nauki a sferą przemysłu, obejmującego podnoszenie kwalifikacji zawodowych, odbywanie staży w jednostkach naukowych i w zakładach przemysłowych (wymiany pracownicze)
Organizacja spotkań informacyjnych, dotyczących konkursów na projekty badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe oraz wsparcie w pozyskiwaniu ich finansowania;
Wspólna promocja marki klastra chemicznego CHEM-STER; posługiwanie się nazwą i logo klastra, nawiązywanie kontaktów biznesowych.
Organizowanie Cyklicznych Szkoleń dla Członków Klastra Chem-Ster.
Uzyskanie przez Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster statusu Krajowego Klastra Kluczowego – Cel długoterminowy.

Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER
Siedziba Biura Klastra: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 16F
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 488 62 15
e-mail: chem-ster@kkpp.pl
www.klasterchemster.pl

Opolska Izba Gospodarcza (OIG)

OIG została powołana 26.06.1990 r. na mocy Ustawy z dnia 30.05.1989 r. o Izbach gospodarczych. Organizacja samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności. Obecnie jedna z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w województwie opolskim.
Obecnie Izba zrzesza 443 firmy, nie tylko z Opolszczyzny, ale również z innych regionów Polski.
Od 25 lat Izba jest platformą dialogu i współpracy pomiędzy opolskimi przedsiębiorstwami, a organami władzy państwowej i samorządowej. Jako wiarygodny partner kreuje innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko opolskich przedsiębiorców. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i za granicą. Profesjonalizm i wysoka jakość prowadzonych przez OIG usług potwierdzona została poprzez uzyskanie Certyfikatu PN-EN ISO 9001-2009 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych oraz legalizacji dokumentów.
W Izbie mogą zrzeszać się podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wnoszące wkład w urzeczywistnienie celów Izby oraz dające rękojmię ich realizacji. Przyjęcie podmiotów gospodarczych w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Siedziba główna OIG znajduje się w Opolu, zaś oddziały w Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach oraz Brzegu.
oig.opole.pl

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jednocześnie jestinicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.
www.bgk.pl

Izba Gospodarcza „Śląsk”

Organizacja wspierająca i współuczestnicząca w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw gospodarczych na Śląsku. Otwarta dla wszystkich podmiotów gospodarczych i organizacji wspierających przedsiębiorczość,  bazuje na dobrowolnej przynależności. Izba zrzesza przede wszystkim firmy z sektora małej i średniej przedsiębiorczości, przy czym głównie są to zakłady rzemieślnicze i usługowe oraz drobni producenci, reprezentujący różne branże, z których najliczniejszą grupę stanowią zakłady branży drzewnej i pokrewne do niej, lokale gastronomiczne, pracownie florystyczne, zakłady mechaniki pojazdowej, firmy budowlano-remontowe, obróbki metalu, handlowe i usługowe.
www.igsilesia.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPIU) Kędzierzyn-Koźle

Specjalistyczny ośrodek szkoleniowy z nowoczesną bazą kształcenia praktycznego dla uczniów szkół zawodowych oraz dla dorosłych, aby mogli zdobywać wysokie kwalifikacje zawodowe. CKPIU jest placówką oświatową w pełni przygotowaną do reformy szkolnictwa zawodowego, której celem jest dostosowanie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych do wymagań konkurencyjnego rynku pracy w wymiarze krajowym i europejskim poprzez wprowadzanie efektywnych systemów kształcenia młodzieży i doskonalenia nauczycieli szkół zawodowych.
www.ckpiukk.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu

Punkt Informacyjny zapewniający wszystkim zainteresowanym możliwość uzyskania informacji na temat wszystkich Programów Operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności. Informacje udzielane są w formie konsultacji bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej i korespondencji pisemnej.
www.funduszeeuropejskie.gov.pl