Refundacje

REFUNDOWANIE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Pracodawca może starać się o refundację poniesionych kosztów w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Warunek podstawowy to:

  • obowiązek zatrudnienia bezrobotnego skierowanego przez Urząd pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • otrzymanie refundacji uzależnione jest od spełnienia między innymi następujących warunków: > nierozwiązanie w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot;
  • podmiot nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  • prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje: PUP Kędzierzyn-Koźle http://www.pup-kkozle.pl/main/index.html

JEDNORAZOWA REFUNDACJA PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Starosta z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
  • kwota refundowanych składek, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje: PUP Kędzierzyn-Koźle http://www.pup-kkozle.pl/main/index.html

REFUNDACJA PRACODAWCY CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne to instrument wsparcia dla pracodawców oraz przedsiębiorców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia.

Podmiot ubiegający się o refundację części kosztów zatrudniania  bezrobotnych do 30 roku życia składa w PUP wniosek.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Dlaczego warto ubiegać się o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników?

Jeśli zatrudnisz skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia, otrzymasz przez okres do 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną?

Podmiot zobowiązuje się na okres 24 miesięcy  do utrzymania  w zatrudnieniu  na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych osób przez cały okres trwania umowy (okres refundacji + ustawowo wymagany okres zatrudnienia po refundacji, łącznie 24 m-ce) oraz do dodatkowego zatrudnienia osoby bezrobotnej przez minimalny okres 30 dni również na umowę o pracę w pełnym    wymiarze czasu pracy.

Komu refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie przysługuje?

Umowa o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia może być zawarta z podmiotami, które w dniu złożenia wniosku:

  • nie zalegają z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych;
  • nie zmniejszyły zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ostatnich 6 miesiącach.

Dodatkowe informacje:

Niewywiązanie się podmiotu z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej lub naruszenie innych warunków umowy, tj. rozwiązanie umowy przez pracodawcę przed upływem 24 miesięcy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy (okres zatrudnienia po refundacji), Urząd skieruje na zwolnione stanowisko pracy niezwłocznie  innego bezrobotnego. Pracodawca lub przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić PUP i uzupełnić zwolnione stanowisko pracy przez innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisku pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwraca uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w termonie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.