Staże

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą, z upoważnienia którego działa dyrektor powiatowego urzędu pracy w Kędzierzynie-Koźlu a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Uczestnikami stażu mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy II, w tym zwłaszcza osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:

  • osoby do 30 roku życia;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby po 50 roku życia;
  • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w PUP nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy );
  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, natomiast Pracodawca wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje PUP o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.

Po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Szczegółowe informacje: PUP Kędzierzyn-Koźle  www.pup-kkozle.pl/main/index.html