Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe dla Inwestorów
Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze objętym działalnością Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są dostosowane do zasad obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej.
Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE mogą być naliczane wg jednego z poniższych sposobów:

 1. Zwolnienie podatkowe naliczane w oparciu o koszty inwestycyjne.
  Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 35% poniesionych kosztów inwestycyjnych. Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 45% i 55%.
 2. Zwolnienie podatkowe naliczane w oparciu o kreację nowych miejsc pracy.
  Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 35% dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie. Dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 45% i 55%.

Co możemy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?
Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.