Współpraca z KSSE

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Specjalna strefa ekonomiczna jest wydzielonym prawnie obszarem, na którym obowiązują przepisy umożliwiające przedsiębiorcom korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego.
Zwolnienie z podatku dochodowego stanowi pomoc publiczną z tytułu nowej inwestycji.
Obecnie pomoc publiczną od SSE można uzyskać na terenie całego kraju.
Podstawą korzystania ze zwolnienia podatkowego jest decyzja o wsparciu wydawana przez zarządzającego strefą na 15 lat oraz poza jej granicami na 10 do 12 lat na podstawie wniosku.

Metody kalkulacji zwolnień podatkowych
Na podstawie wydatków inwestycyjnych: całkowita kwota zwolnień podatkowych wynosi 35%* kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych (w województwie opolskim)
lub
Na podstawie utworzenia nowych miejsc pracy: całkowita kwota zwolnień podatkowych wynosi 35%* dwuletnich kosztów wynagrodzenia nowych pracowników (w województwie opolskim)

*Powyższe limity są zwiększone o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw a w przypadku małych przedsiębiorstw o 20.
Aby czerpać korzyści ze zwolnień podatkowych należy otrzymać decyzję o wsparciu inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej, które może być udzielone przez KSSE.

Obliczanie ulgi podatkowej w województwie opolskim.

Przykładowo: średnie przedsiębiorstwo, wydatki inwestycyjne – 10.000.000 EUR
MAKSYMALNY POZIOM POMOCY PUBLICZNEJ= 45% x 10.000.000 EUR = 4.500.000 EUR
DO WYKORZYSTANIA W FORMIE ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO.

Nowe regulacje – kryteria przyznania.
Kryteria ilościowe.
Minimalna suma wydatków inwestycyjnych w powiecie (warunek konieczny) w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim:
10 mln PLN (duży przedsiębiorca),
2 mln PLN (średni przedsiębiorca),
0,5 mln PLN (mały przedsiębiorca),
0,2 mln PLN (mikro przedsiębiorca)

Kryteria jakościowe dla projektów przemysłowych, należy spełnić 5 z 10 podanych poniżej.

GRUPA A. KRYTERIUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 5 punktów.
Pozycja 1
Zakres: Inwestuje w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną
Kryterium oceny: Inwestycja w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: sektor żywności wysokiej jakości, sektor środków transportu, sektor profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, sektor lotniczo-kosmiczny, sektor produktów higieny, leków i wyrobów medycznych, sektor maszynowy, sektor odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw, sektor elektrobudownictwa, sektor usług specjalistycznych usług teleinformatycznych oraz z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
Punktacja: 1 punkt

Pozycja 2
Zakres: Poziom sprzedaży eksportowej
Kryterium oceny: Intensywność sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. udział przychodów z tej sprzedaży w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstwa, jest równa co najmniej przeciętnej intensywności takiej sprzedaży przedsiębiorstw niefinansowanych w gospodarce narodowej za rok kalendarzowy, ustalonej na podstawie raportu GUS „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych”.
Punktacja: 1 punkt

Pozycja 3
Zakres: Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
Kryterium oceny: Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Punktacja: 1 punkt

Pozycja 4
Zakres: Prowadzi działalność B+R
Kryterium oceny: 1% kosztów przedsiębiorcy w danym roku podatkowym stanowią koszty działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub koszty zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług
Lub
Zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących prace rozwojowe w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 2991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 4a pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników.
Punktacja: 1 punkt

Pozycja 5
Zakres: Wsparcie dla mikro-, małej i średniej przedsiębiorczości
Kryterium oceny: Przedsiębiorstwa kwalifikuje się do kategorii mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Punktacja: 1 punkt

GRUPA B. KRYTERIUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO – 5 punktów.
Pozycja 1
Zakres: Tworzy wyspecjalizowane miejsca pracy i oferuje stabilne zatrudnienie
Kryterium oceny: Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące zatrudnienie co najmniej 80% pracowników:
1. Posiadających wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, oraz
2. Na podstawie umowy o pracę
Punktacja: 1 punkt

Pozycja 2
Zakres: Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
Kryterium oceny: Prowadzenie działalności gospodarczej obniżającej negatywny wpływ na środowisko, poprzez uzyskanie: Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 140001 albo zastępujący wskazane certyfikaty, laureat GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji lub wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
Punktacja: 1 punkt

Pozycja 3
Zakres: Miejsce lokalizacji inwestycji
Kryterium oceny: Podejmuje inwestycje:
a. W miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (np. Opolskie – Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie; Śląskie – Bytom, Zabrze), lub gminami graniczącymi z tymi miastami, albo
b. Na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.
Punktacja: 1 punkt

Pozycja 4
Zakres: Wspiera w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpracuje ze szkołami branżowymi
Kryterium oceny:
1. Oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, lub
2. Dofinansowania kosztów kształcenia, lub
3. Współpraca ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi oraz uczelniami wyższymi polegająca na organizowaniu praktyk i staży, lub
4. Oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia finansowanych przez inwestora, lub
5. Przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub
6. Stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub
7. Kształcenie dualne, lub
8. Prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego
Punktacja: 1 punkt

Pozycja 5
Zakres: Podejmuje działania z zakresu opieki nad pracownikiem
Kryterium oceny: Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:
1. Udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczającej poza świadczenia finansowane lub współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych wymagane przepisami prawa;
2. Dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.

Koszty świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem powinny wynosić co najmniej 800 złotych brutto na pracownika na rok, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji, w okresie utrzymania inwestycji.
Punktacja: 1 punkt

Do pobrania:
KSSE_Metody kalkulacji zwolnien podatkowych
KSSE_Nowe regulacje kryteria przyznania pomocy